Amnesty International
 T O R T Y R
         G Ö R   I N G E N   S Ä K E R
  HEM      BAKGRUND      INDIVIDUELLA FALL      STÄNG GUANTÁNAMO      LANDINFORMATION     AKTIVITETER

Sverige


Två egyptiska asylsökande, Ahmed 'Agiza och Muhammad El-Zari, greps den 18 december 2001 och deporterades från Sverige till Egypten. Timmarna innan hade den svenska regeringen avslagit deras ansökan om asyl och beslutat att omedelbart avvisa dem till Egypten, utan att informera deras juridiska ombud och utan att de ge dem möjlighet att få beslutet omprövat. Detta trots att Utrikesdepartementet den 5 december meddelat att beslut i asylärendena inte var att vänta före den 20 december samma år.

'Agiza och El-Zari hämtades av SÄPO och fördes var för sig till Bromma flygplats där de överlämnades till maskerade amerikanska säkerhetsagenter. Även egyptiska säkerhetsagenter och svensk säkerhetspolis var närvarande. Efter att agenterna klippt sönder deras kläder, och bland annat försett dem med huvor och bojor samt drogat dem, bands 'Agiza och El-Zari fast inne i det CIA-plan som hyrts av amerikanska regeringen. Samma flygplan har använts i andra fall av "renditions".

Den svenska regeringen uppgav att man fått diplomatiska försäkringar från de egyptiska myndigheterna om att männen inte skulle behandlas illa. I Egypten hölls 'Agiza och El-Zari helt isolerade från omvärlden i fem veckor innan svenska diplomater besökte dem och de berättade då att de hade torterats i häktet. Regeringen undanhöll dock relevant information från den svenske ambassadörens rapport från detta första besök i fängelset. I januari 2002 försäkrade dåvarande statssekreterare Gun-Britt Anderson El-Zaris svenska advokat om att vare sig El-Zari eller 'Agiza vid mötet med ambassadören hade klagat över någon misshandel eller dålig behandling.

I april 2004 dömdes Ahmed 'Agiza till 25 års fängelse efter en bristfällig rättegång i en egyptisk militärdomstol. Åtalspunkterna omfattade att ha "gått med i och lett en illegal grupp", samt "kriminell konspiration". Det gavs ingen möjlighet att överklaga domen. Domstolen vägrade också att utreda Ahmed 'Agiza’s klagomål om att han utsatts för tortyr. Straffet sänktes senare till 15 års fängelse av Egyptens president Hosni Mubarak. Ahmed 'Agiza sitter fortfarande i fängelse i Egypten. Hans fru Hannan Attia och deras fem barn fick permanent uppehållstillstånd i Sverige av humanitära skäl år 2005, och har senare beviljats flyktingstatus.

Mohammad El-Zari frigavs från fängelset i Kairo i oktober 2003 utan att ha åtalats för något brott.

Massiv kritik mot Sverige
'Agiza anmälde senare Sverige till FN:s kommitté mot tortyr, som i sitt beslut från maj 2005 konstaterade att Sverige brutit mot sin förpliktelse att inte återsända personer till länder där de riskerar tortyr. Även FN:s människorättskommitté (HRC) riktade i november 2006 kritik mot de svenska myndigheternas agerande i fallet El-Zari. Kommittén menar att Sverige har brutit mot tortyrförbudet när man avvisade El Zari till Egypten. Vidare konstaterar kommittén att Sverige varit medveten om riskerna för tortyr och misshandel. I syfte att undvika brott mot den så kallade non refoulement-principen (att inte återsända någon till ett land där personen riskerar tortyr) förlitade sig Sverige på diplomatiska försäkringar, men Sverige har inte kunnat visa att dessa försäkringar var tillräckliga för att eliminera riskerna för tortyr.

Vidare kritiseras Sverige vad gäller händelserna på Bromma flygplats. Även om det var CIA-agenter som utförde den behandling som enligt kommittén är att betrakta som en kränkning av förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, så bär Sverige ansvaret då handlingarna utförts med svenska myndigheters medgivande eller accepterande på svenskt territorium.

Sverige kritiseras också för att inte ha utrett det straffrättsliga ansvaret för denna kränkning. Trots att svenska myndigheter var närvarande och alltså kände till behandlingen på Bromma flygplats så dröjde det två år en rättslig process inleddes. Det skedde inte heller på myndigheternas initiativ utan det var först efter att en privatperson gjort polisanmälan som en utredning inleddes. Sverige har därmed brutit mot sin skyldighet att genomföra en snar, oberoende och opartisk utredning av händelserna på Bromma flygplats.

Den massiva kritik som har framförts, av såväl FN:s tortyrkommitté som nu senast FN:s människorättskommitté, har klingat ohörd. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har avsvurit sig allt ansvar för de övergrepp som de bägge männen utsattes för när de överlämnades till CIA-agenter på Bromma flygplats och senare i Egypten. Amnesty oroas också av de uttalanden som gjorts så sent som i november 2006, av bland andra migrationsminister Tobias Billström om att FN-kommittéernas beslut inte ska anses som juridiskt bindande.

Även Europarådet, som i juni 2006 offentliggjorde en rapport om medlemsstaternas inblandning i renditions och hemliga fångläger, har uppmanat Sverige att gå till grunden med fallet och utreda vad som verkligen hänt. Rapportören, Dick Marty, har på pekat att "olika aspekter av ärendet behöver utredas vidare. Den hemliga utlämningen, utan möjlighet att överklaga eller få saken rättsligt prövad, samt misshandeln vid Bromma flygplats medan man fortfarande befann sig på marken, inför ögonen på svenska polistjänstemän är allvarliga frågor som kräver att hela sanningen kommer fram."

I slutet av november 2006 kom EU med sin rapport som även den fördömmer den svenska regeringens direkta inblandning i CIA:s "renditions" i fallet med Ahmed 'Agiza och Muhammad El-Zari. Sverige förlitade sig på diplomatiska försäkringar från de egyptiska myndigheterna, vilket inte utgjorde något skydd mot tortyr.

Amnesty uppmanar den svenska regeringen att vidta konkreta åtgärder i enlighet med de rekommendationer som framförts av FN, och som bland annat innefatter kompensation till Ahmed ’Agiza och Muhammad El-Zari.

Våren 2007 upphäver den svenska regeringen avvisningsbesluten av El -Zari och Agiza samt ger Justitiekanslern i uppdrag att utreda eventuellt skadeståndsanspråk från männen.
Ny ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in av bägge männen i El-Zaris fall har asylansökan avslagit av såväl Migrationsverk som av Migrationsöverdomstolen.
Skadeståndsanspråk på 30 respektive 35 miljoner kr är överlämnat till Justitiekanslern av de bägge männens ombud.

Läs Amnestys rapport Partners in Crime: Europe’s role in US renditions(juni 2006)

Läs Amnestys rapport Sweden: The case of Mohammed El Zary and Ahmed Agiza (november 2006)

Läs utlåtandet från FN:s tortyrkommitté, CAT (maj 2005)

Läs Europarådets rapport (juni 2006)
Läs utlåtandet från FN:s människorättskommitté (november 2006) UN decision M. Alzery.pdf

Läs Rapport från Europaparlamentets tillfälliga kommitté (november 2006)

Läs Justitieombudsmannens rapport i fallet 'Agiza och El-Zari


Andra länkar:
Svenska Helsingforskommittén

Human Rights Watch

Skriv ut detta dokumentAgera nu!
För Omar KhadrNyheterLänkar om Guantánamo och tortyr i allmänhet

Tillbaka till förstasidan