Pressmeddelande
19 april 2004

Facts & Figures
Fakta & siffror

Amnestys 14-punktsprogram

www.amnesty.se


Sverige:
Öppet brev
(16mars 2007)

Remissvar på Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
(27 oktober 2006)

Rapport om Sverige från FN
(20 mars 2007)

Pressnotis om FN-rapporten
(20 mars 2007)

Debattartikel i GP
(20 mars 2007)Minst en tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta gångerna sker övergreppen i hemmet och förövaren är en närstående man. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller nära släkting. Ofta är kvinnorna alltför skamsna och rädda för att anmäla övergreppen, och när de gör det blir de inte tagna på allvar. Det finns fog för att beskriva det könsrelaterade våldet mot kvinnor som vår tids största människorättsskandal.

Våld drabbar också många kvinnor i väpnade konflikter. Flicksoldater som rutinmässigt våldtas av sina egna trupper, kvinnor som stympas och våldtas och där själva våldtäkten utgör en del av krigföringen. Men övergreppen tar inte slut när striderna upphör. Det är mycket vanligt att våldet mot kvinnor i hemmet trappas upp när soldaterna kommer hem.

Från slagfältet till sovrummet är kvinnor i riskzonen. Det könsrelaterade våldet drabbar kvinnor i alla åldrar, överallt i världen. Det förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går oftast fria.

Även i Sverige utsätts kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser för våld, inte minst av män som de har eller har haft en nära relation till. Alarmerande nog tycks också våldet mot kvinnor ha öka i Sverige under de senaste åren.

Under 1990-talet ökade de polisanmälda misshandelsbrotten mot kvinnor med cirka 40%, samtidigt som andelen åtal för samma brott generellt sätt minskade. År 2004 anmäldes omkring 22 700 fall av misshandel mot kvinna. Men mörkertalet är stort och enligt Brottsförebyggande rådets uppskattningar utgör det polisanmälda våldet endast cirka 20-25% av det faktiska våldet. Enligt omfångsstudien: Slagen Dam (publicerad 2001) hade 22% av de tillfrågade kvinnorna mellan 18-24 år under det senaste året utsatts för någon form av våld.

Mäns våld mot kvinnor visar på den djupa klyfta mellan lagarna och det som sker i verkligheten. Även där det finns lagar som skall förhindra könsrelaterat våld misslyckas myndigheterna med att tillämpa dem. Folkrätten är emellertid mycket tydlig vad gäller staternas ansvar att vidta erforderliga åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor oavsett om våldet skett i det privata eller offentliga. Det åligger varje stat att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter, samt att förebygga och utreda sådana brott och bestraffa förövarna. Vidare har staterna ansvar för att våldsutsatta kvinnor erbjuds stöd och ett fullgott skydd.

Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Amnesty menar att det är hög tid att kvinnors mänskliga rättigheter förs in i alla hem - även i Sverige.


BAKOM DEN SNYGGA FASADEN
Under antivåldsdagarna den 12-13 maj 2006 i Folkets park i Malmö, arrangerade lokala Amnestygrupper en alternativ catwalk.


Se fler bilder!

Film:
Amnestyungdomar i Göteborg sminkas inför den alternativa catwalken på Internationella kvinnodagen 2007.


Aktioner


IRAN

SYDAFRIKA


GREKLAND
Avslutade aktioner

__________________


Länkar
Amnesty tackar Inntech och Depicta för årsmötesbanderollen.