Pressmeddelande 19 april 2004

Amnesty publicerar en rapport om mäns våld mot kvinnor i Sverige
( Läs även svenska Amnestys generalsekreterare Carl Söderberghs inledningsanförande på presseminariet)

Det är dags att sluta tala om våld mot kvinnor som något som endast förekommer någon annanstans, långt borta i andra länder eller inom vissa minoritetsgrupper. Mäns våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt problem också i Sverige. Kvinnor utsätts för våld i en rad olika sammanhang. Våldet kan utövas av såväl närstående män som manliga bekanta eller för kvinnan helt okända män. Våldsbrotten kan äga rum på arbetsplatsen, i skolan, på krogen, på gatan eller på andra offentliga platser. Det mesta av våldet mot kvinnor i Sverige utövas dock i kvinnans egen eller någon annans bostad.

För första gången publicerar svenska Amnesty idag en rapport, "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer", om förhållandena i Sverige. Detta sker inom ramen för den världsomspännande kampanjen, "Stoppa våldet mot kvinnor", som inleddes den 8 mars i år och ska pågå till slutet av 2005.

Folkrätten är tydlig vad gäller staternas ansvar att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter. Det är också staternas ansvar att förebygga och utreda brott och bestraffa förövarna.

Amnesty menar att den svenska lagstiftningen är tydlig vad gäller kvinnors rätt till ett liv utan våld, men trots en progressiv lagstiftning ser verkligheten dyster ut. Mörkertalet gällande mäns våld mot kvinnor är mycket stort. Många kvinnor vågar inte anmäla, antingen av rädsla för repressalier från den misshandlande mannen eller för att kvinnorna upplever att det är meningslöst.

Trots att sex år har gått sedan riksdagen antog regeringens Kvinnofridsproposition tycks frågan om mäns våld mot kvinnor ha låg prioritet och mera genomgripande förändringar ha uteblivit i många kommuner. Flertalet kommuner saknar politiska handlingsplaner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett tungt ansvar läggs på de ideella kvinnojourerna vad gäller stöd, hjälp och skydd.

Våldets omfattning
Mörkertalet är stort och enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det uppskattningsvis endast 20-25 % av alla misshandelsfall som anmäls till polisen. Sannolikt är siffran ännu lägre när det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
Polisanmälda misshandelsbrotten mot kvinnor ökade nästan 40% under 1990-talet. Under 2003 anmäldes 22 400 fall, av dem gällde 16 780 "misshandel av bekant", två tredjedelar, drygt 11 000, gällde misshandel av kvinnor i nära relationer.

Samtidigt som antalet anmälningar ökade, minskade antalet fall som ledde till åtal för misshandel mot kvinnor under 1990-talet. Under 2002 ledde endast 24 % av anmälningarna till åtal.

År 2003 gjordes 1 849 anmälningar om grov kvinnofridskränkning - en ökning med 18 procent jämfört med 2002.

Sedan lagen om besöksförbud antogs 1988, har antalet anmälningar ökat från 300 till 7 806 under 2003, av dem beviljades 3 741.

Under 2003 fortsatte anmälningar om sexualbrott att öka, och 2 560 brott rubricerade som våldtäkt anmäldes. Endast 145 personer dömdes för våldtäkt, vilket utgör knappt 6 procent av de anmälda fallen.

Varje år utsätts ungefär 20-40 kvinnor för dödligt våld i Sverige.

Enligt Amnesty visar dessa siffror att det krävs kraftfulla och aktiva åtgärder för att förbättra tillämpningen av befintliga lagar. I det arbetet är det viktigt att regelbundna och förbättrade uppföljningar görs av hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Det gäller bl.a. polisutredningar där summariska och knapphändiga förhör, avsaknaden av dokumentation om eventuella skador, och i vissa fall långa perioder innan målsägande kallas till förhör, utgör ett klart hinder. Ett förbättrat samarbete mellan polis, åklagare, sociala myndigheter och organisationer måste också utvecklas. Det krävs även utbildningsinsatser på alla nivåer, av tjänsteman som involveras i ärenden som gäller våld mot kvinnor. Som exempel kan nämnas grundutbildning för jurister och specialisering av domare.

Våld mot kvinnor är inte normalt, inte legalt, eller godtagbart, det kan aldrig ursäktas eller rättfärdigas. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är inte en privatsak utan angår alla i samhället, från politiker och makthavare till grannar, vänner och anhöriga. Våldet är en fruktansvärd kränkning både fysiskt och psykiskt - ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Amnestymedlemmar kommer att uppmärksamma rapporten på en rad olika orter i Sverige. I Göteborg, Lund och Malmö kommer manifestationer att genomföras med tal, musik och information och i Stockholm samt Uppsala gestaltas rapporten genom två olika mänskliga installationer.