Vitryssland: Mäns våld mot kvinnor - en skandal

"Det stora problemet var min före detta makes dryckesvanor...Han misshandlade mig mycket svårt när barnet var tre månader gammalt. Han slog mig så hårt att han bröt av näsbenet på mig. Och medan han slog höll han...Du vet, det värsta för en mamma är när hon ser hur ett barn blir indraget...särskilt när barnet är så litet...Han höll barnet i sina armar medan han slog mig... Du vet det är helt fruktansvärt när barnets kläder är täcka av blod och han skrattar och säger: "Du kommer att gå ner på dina bara knän nu och bönfalla mig att inte döda dig."

"Yelena", våldsutsatt kvinna från Vitryssland

Liksom i övriga delar av världen är mäns våld mot kvinnor i Vitryssland ett allvarligt människorättsproblem. Den verkliga omfattningen är dock inte känd eftersom de flesta fall aldrig anmäls och detaljerad, könsuppdelad statistik saknas. Enligt uppgifter från statliga representanter utgör dock våld mot kvinnor ett av de största hindren för att uppnå jämställdhet i Vitryssland och 30 procent av de vitryska kvinnorna uppges ha erfarenheter av "våld i hemmet".

Det våld som kvinnor utsätts för från familjemedlemmar omfattar såväl verbalt och psykologiskt våld som misshandel, sexuellt våld och mord. Dessutom nekas kvinnor förnödenheter och utsätts således även för ekonomiskt våld.

Könsstereotyper
Enligt en rapport från Amnesty International, Belarus: Domestic Violence - More than a private scandal genomsyras det vitryska samhället av könsstereotypa uppfattningar om kvinnors roll och det sociala trycket på kvinnor att gifta sig är stort. Våld mot kvinnor i hemmet ses som en privat angelägenhet och är stigmatiserande - ett stigma som döljer en utbredd acceptans för könsrelaterat våld.

Många kvinnor flyr från misshandeln genom att skilja sig från sina män. Vitryssland har en hög skilsmässofrekvens och en studie från 1979 visade att 64 procent av nyligen skilda kvinnor uppgav alkoholism eller misshandel som skäl. Senare studier saknas dessvärre.

Trots en del utmärkta initiativ från engagerade individer på Inrikesministeriet och Ministeriet för arbete och social välfärd, återstår mycket arbete för att Vitryssland ska leva upp till sina internationella skyldigheter att skydda kvinnors rättigheter. Medvetenheten i samhället om mäns våld mot kvinnor är låg och stödet till våldsutsatta kvinnor bristfälligt.

Lagstiftning
Det finns ingen särskild lag som definierar eller kriminaliserar våld mot kvinnor i nära relationer. Det görs ingen åtskillnad i Brottsbalken mellan våldsbrott som förövas av okända gärningsmän och våldsbrott som utförs av familjemedlemmar. Våld mot kvinnor i nära relationer åtalas i stället med stöd av andra lagparagrafer, som bland annat omfattar att avsiktligt tillfoga en person lindrig eller allvarig kroppsskada, tortyr, mordhot, förstörelse av egendom, mord och "huliganism". Exempel på straff vid våld mot kvinnor varierar, från böter, samhällstjänst, fängelsestraff eller straffarbete. I mordfall med försvårande omständigheter, t.ex om offret är en gravid kvinna eller ett minderårigt barn, kan dödsstraff utdömas.

Det finns en bestämmelse om våldtäkt som inte exkluderar våldtäkt i äktenskapet, men det finns ingen information som tyder på att man väckt åtal i något fall för våldtäkt inom äktenskapet eller intimt förhållande.

Ett lagförslag om att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor lades fram år 2002 och godkändes av Inrikesministeriet. Förslaget har dock inte antagits av parlamentet då tillräckligt politiskt stöd för förslaget saknas. Lagen är av förebyggande karaktär och omfattar en rad preventiva åtgärder och skyddsåtgärder, såsom besöksförbud och tillgång till skyddat boende.
Förutsatt att vissa ändringar görs i förslaget samt att tillräckliga resurser avsätts för polisens arbete att tillämpa lagen, tror Amnesty International att denna lag kan förbättra situationen för utsatta kvinnor.

Särskilt program för att motverka "familjevåld"
År 1996 sattes ett särskilt program upp, Domestic Crime Programme, i syfte att minska antalet allvarliga brottt inom familjen. Många menar att det har resulterat i förändrade attityder inom poliskåren vad gäller mäns våld mot kvinnor. Fortfarande saknas dock obligatorisk utbildning om den här typen av våldsbrottslighet. Vid varje polisstation ska det finnas en polis som avsätter en viss del av sin tjänst åt den här typen av brottslighet. Det saknas även kvinnliga poliser som arbetar med dessa frågor med förklaringen att det är ett alltför riskabelt arbete för kvinnliga poliser.

Enligt Inrikesministeriet har antalet fällande domar avseende brott "i hemmet" sjudubblats mellan åren 2000 och 2005, tack vare programmet. Oavsett brott avslutas de flesta rättegångarna i Vitryssland med fällande dom och frikännanden är mycket ovanliga. Detta gäller även vid våld i hemmet. Enligt uppgifter till Amnesty leder frikännande domar till att en utredning tillsätts, då det sägs tyda på att något gått fel. Trots att konstitutionen fastslår att Vitrysslands domare är oberoende, tillsätts - och avsätts alla domare av president Lukashenka.

Ofta utdöms böter, vilka måste tas från familjens budget, vilket i slutändan påverkar offrets ekonomi.

Stödinsatser och skyddat boende
År 1998 sattes de första socialkontoren upp i landet och för närvarande finns 156 sådana center i Vitryssland. I en ministerresolution år 2000, föreslogs att särskilda kriscenter för kvinnor skulle etableras vid dessa socialkontor. Förslaget åtföljdes inte av någon lagstadgad skyldighet för de lokala myndigheterna, varför intresse och motivation hos enskilda anställda är istället varit avgörande. Det första kriscentret för utsatta kvinnor sattes upp i staden Mazyer år 2000 och verksamheten innefattar bland annat telefonjour, socialt, medicinskt, psykologiskt och juridiskt stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts för våld och trafficking. I dagsläget finns det tre statliga kvinnocenter i hela landet. Amnesty International har fått information om att ett beslut om att sådana kriscenter ska finnas vid alla 156 socialkontor fattades av Ministeriet för arbete och social välfärd i juli 2006, men ännu har inget beslut publicerats eller offentliggjorts.
Ett antal icke-statliga organisationer finns i landet och gör en stor insats vad gäller stöd till våldsutsatta kvinnor. Några av de frivilliga organisationerna som finns i landet är Radislava som har det enda icke-statliga skyddade boendet i landet, Provintsiya, Doveriye, Womens Independet Democratic Movement, Belrusian Young Womens Christian Association och Pravovaya Initsiyativa. Regeringen kontrollerar organisationerna hårt och ger inga bidrag. Hot om nedläggning finns ständigt.

I praktiken har inte kvinnor som utsätts för våld tillgång till skyddat boende i Vitryssland. Många kvinnor söker därför skydd hos släkt och vänner i perioder men det är svårt i längden. Bristen på alternativ och låga inkomster som inte räcker till att hyra eller köpa en bostad, gör att kvinnors möjligheter att ta sig ur situationen är starkt begränsade. Många kvinnor ser därför inte hur en polisanmälan skulle kunna förändra något till det bättre. Det händer också att kvinnor återvänder till en relation, även efter att förövaren blivit åtalad och straffad för sina brott, eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen.

Amnesty International menar att tillgången till skyddade och säkra boenden, både lång- och kortsiktigt, måste säkerställas. I det arbetet bör myndigheterna samverka med kvinnoorganisationer som har stor kunskap och erfarenhet vad gäller mäns våld mot kvinnor.


Amnesty International kräver:
att den vitryska regeringen vidtar en rad åtgärder för att få slut på straffriheten som omger våld mot kvinnor samt för att skydda kvinnor mot sådant våld och säkerställa tillgången till rehabilitering och skyddat boende, samt erhålla rättvisa och kompensation.


  Denna aktion:

  Skicka brev till:
  Ministry of Labour and Social Welfare
  Vladimir Nikolaevich POTUPCHIK
  Prospekt Pobeditelei 23/2
  220004, Minsk
  Belarus
  Fax: +375 (17) 206-38-84
  e-mail: mintrud@mail.belpak.by


  Dear Minister,

  I am writing to you to on behalf of Amnesty International concerning domestic violence in Belarus.

  On 9 November 2006, in the context of its global campaign to combat violence against women, including domestic violence, Amnesty International published a report: Belarus: Domestic Violence – more than a private scandal,I would like to draw your attention to this report and to the recommendations it contains, which you will find enclosed.

  Violence against women is an abuse of women’s basic human rights including their
  right to physical and mental integrity, their right to life and their right to equality with men. Belarus is a party to all major relevant international conventions, under which Belarus is required to protect, respect and fulfill the human rights of those persons in its territory and subject to its jurisdiction without discrimination, including on the grounds of sex. In addition, Article 8 of the Constitution of the Republic of Belarus recognizes the supremacy of international law.

  In its recent report Amnesty International calls on Belarus to comply with its
  obligations under international law with regard to domestic violence. Specifically, Amnesty International is calling on the government of Belarus to act now in order to improve protection for women against domestic violence, to end impunity for the perpetrators of domestic violence and to raise awareness in society about the issue of domestic violence.

  Following Belarus’ submission of its fourth, fifth and sixth reports in January 2004 to the UN Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), the Committee called on Belarus to place high priority on implementing
  comprehensive measures to address violence against women in the family and in
  society. With a focus on protecting women, ending impunity and raising awareness, I urge you and your government to commit to the following steps:

  1. Amend the draft law on the Prevention of Domestic Violence to exclude the concept of ‘victim behaviour’, as soon as possible;
  2. Establish at least five new shelters, with appropriate resources, in 5 cities before September 2007, as a first step towards honoring the Belarusian
  government’s commitment to provide a crisis centre with possible shelter in every one of its Territorial Centres for Social Assistance;
  3. Revise the articles of the Criminal Code and the Administrative Code that are most commonly used in cases of domestic violence to ensure that they offer a definition of domestic violence in line with the definition in the UN Declaration on the Elimination of Violence against Women;
  4. Publicly condemn domestic violence, as a crime and, therefore, a public concern, not a private matter.

  Amnesty International believes that in order to put in place a system that provides protection for women and aims at eradicating domestic violence, strong political will is needed and concerted action must be taken by you and your government.
  Compliance with Belarus’ international obligations relating to domestic violence should be a government priority in the area of human rights.

  Yours sincerely,
  ______________________