- Fakta och siffror -

Våld mot kvinnor måste tas på allvar

En sammanfattning

Följande statistik anger huvuddragen i allvaret i och storleken av problemet: våld mot kvinnor över hela världen. Dessa siffror visar emellertid inte den verkliga omfattningen av dessa kränkningar av mänskliga rättigheter och måste därför tolkas med varsamhet. Det saknas systematisk forskning och statistik om våld mot kvinnor. Många kvinnor anmäler inte övergreppen - de skäms, de är rädda för att inte bli trodda eller för att bli utsatta för mer våld. Det faktum att det inte finns tillräcklig information betonar starkt behovet av mer forskning.


GLOBAL BY

För att visa på de övergrepp som kvinnor utsätts för har vi valt en ”fiktiv by”. Så här kan våldet mot kvinnor se ut i global by med 1000 invånare? (siffrorna är baserade på statistik från FN, WHO och statliga och icke statliga organisationer.

500 är kvinnor

det skulle vara 510, men 10 föddes aldrig på grund av könsrelaterad abort eller dog tidigt på grund av vanvård

300 är asiatiska kvinnor

105 är analfabeter

145 lever på mindre än en dollar om dagen

167 blir slagna eller på något annat sätt utsatta för våld under sin livstid

100 kommer att utsättas för våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin livstidKVINNOR OCH POPULATION

49.7 % av världens befolkning är kvinnor ( 3 132 342 000 kvinnor; 3 169 122 000 män).

Minst 60 miljoner flickor som annars skulle förväntas leva, "saknas" i olika populationer till följd av könsrelaterade aborter eller otillräcklig vård eftersom de anses mindre värda än pojkarVÅLD INOM FAMILJEN

Våld inom familjen tar sig olika uttryck - från fysisk aggression, som slag, sparkar och misshandel till psykologisk misshandel, som att skrämma, att ständigt förringa och förödmjuka; däri ingår olika sätt att kontrollera uppträdandet, som att isolera en person från hennes familj och vänner, att övervaka och inskränka hennes rörelsefrihet.


Världen runt
Minst en kvinna av tre eller upp till en miljard kvinnor har blivit misshandlade eller tvingade till sex under sin levnad. Vanligtvis är förövaren en familjemedlem eller någon hon känner.

Cirka 70% av kvinnliga mordoffer dödas av sin manliga partner.

I Kenya uppges att mer än en kvinna i veckan dödas av sin manliga partner

I Zambia dödas fem kvinnor i veckan av en manlig partner eller en familjemedlem.

I Egypten rapporteras 35% av kvinnorna bli misshandlade av sin man någon gång under äktenskapet.

I Bolivia har 17% av alla kvinnor över 20 år utsatts för fysiskt våld under det senaste året.

I Kanada uppgår kostnaderna för våld mot familjen till 1.6 miljarder dollar per år inklusive medicinsk vård och produktionsbortfall

I USA misshandlas en kvinna var 15:e sekund, oftast av sin partner.

I Bangladesh är alla mord på kvinnor utförda av deras partner.

I Nya Zeeland rapporteras 20% av kvinnorna bli slagna eller psykiskt misshandlade.

I Pakistan sägs 42% av kvinnorna acceptera våldet som en del av sitt öde och 33% känner sig alltför hjälplösa för att kunna göra motstånd. 19% uppger att de hade protesterat och 4% att de agerat på något sätt.

I Ryssland misshandlas 36 000 kvinnor dagligen av sina män eller partner, enligt ryska icke statliga organisationer.

I Spanien dödas en kvinna var femte dag av sin manliga partner.

Omkring två kvinnor i veckan dödas av sina partner i Storbritannien.


SEXUELLT VÅLD

Våldtäkt är den grövsta formen av sexuella övergrepp. Våldtäkt leder ofta till oönskade graviditeter och sexuellt överförda sjukdomar som HIV/Aids. På grund av det stigma som en våldtäkt innebär rapporteras endast en bråkdel och ännu färre fall leder till rättsliga prövningar och fällande domar.

Världen runt
En av fem kvinnor kommer att utsättas för våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin levnad-

I Sydafrika våldtas, i genomsnitt, 147 kvinnor per dag.

I USA våldtas en kvinna var 90:e sekund.

I Frankrike våldtas 25 000 kvinnor varje år.

I Turkiet uppger 35.6 % av kvinnorna att de har utsatts för våldtäkt inom äktenskapet, 16.3% uppger att det har skett vid flera tillfällen.KVINNOR OCH KRIG

Våld mot kvinnor i konflikter har nått epidemiska proportioner. Massvåldtäkter används ofta systematiskt som ett vapen. Därtill tvingas ofta kvinnor under en konflikt att prostituera sig för att tjäna ihop till familjens grundläggande behov. Krig påverkar också kvinnor på andra sätt - de flesta flyktingar och tvångsförflyttade personer är kvinnor och barn.

Världen runt
80% av världens flyktingar är kvinnor och barn.

Miljoner kvinnor och barn är fångade i regionala, etniska, politiska och/eller internationella väpnade konflikter runt om i världen.

Trafficking med kvinnor och barn rapporteras i 85% av konfliktområdena.

I Demokratiska Republiken Kongo anmäldes 5 000 fall av våldtäkt i Uviraregionen under 2002, motsvarande ett genomsnitt av 40 per dag.

I Rwanda våldtogs uppemot 500 000 eller omkring 20% av alla kvinnor, under folkmordet 1994.

I Sierra Leone hade 94% av dem som tvångsförflyttats, utsatts för sexuella övergrepp, däribland våldtäkt, tortyr och sexslaveri.

I Irak rapporterades minst 400 kvinnor och flickor så unga som åtta år, ha våldtagits i Bagdad under och efter kriget sedan april 2003.

Var 14 dag blir en colombiansk kvinna offer för ett ofrivilligt "försvinnande".

Närmare 250 000 kambodjanska kvinnor tvångsgiftes mellan 1975 och 1979. I genomsnitt kan två gruppgiftermål ha ingåtts i varje kambodjansk by under Röda khmerernas regim.

I Bosnien och Herzegovina våldtogs 20 000-50 000 kvinnor under kriget som varade från 1992-1994.

I en del byar i Kosovo våldtogs 30% - 50% kvinnor i fertil ålder av serbiska styrkor.


SKADLIGA SEDVÄNJOR

I realiteten innehåller varje kultur i världen former av våld mot kvinnor som är nästan osynligt, därför att det anses ”normalt” eller hör till traditionen.

Världen runt
Mer än 135 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för kvinnlig könsstympning och därtill riskerar två miljoner flickor och kvinnor att drabbas varje år.

82 miljoner flickor som nu är mellan 10 och 17 år, kommer att giftas bort före sin 18:e födelsedag.

I mer än 28 länder i Afrika praktiseras kvinnlig könsstympning.

I Niger kommer 76% av de fattigaste unga kvinnorna att gifta sig före 18 års ålder.

97% av de gifta kvinnorna i Egypten mellan 15 till 49 år har könsstympats.

I Iran, i provinsen Khuzestan, mördades 45 kvinnor under 20 år genom s.k."hedersmord" av nära släktingar under två månader 2003.

Kvinnlig könsstympning har rapporteras från Asien: i Indien, Indonesien, Malaysia och Sri Lanka och också i invandrargrupper i Australien.

I Indien anses nära 15 000 mord, som är relaterade till hemgift, begås om året. Oftast är det eldsvådor i köket för att få det att se ut som olyckshändelser.

Kvinnlig könsstympning utförs i invandrargrupper i Europa, bl.a. i Danmark, Frankrike, Italien, Holland, Sverige, Schweiz och Storbritannien.STATERS UNDERLÅTENHET

Våld mot kvinnor rapporteras ofta inte alls. Det finns olika faktorer som hindrar kvinnor att rapportera våldshändelser, t.ex. fruktan för hämnd, brist på ekonomiska tillgångar, känslomässigt beroende, oro för barnen och att inte få gottgörelse. Få länder har speciell utbildning av polis, juridisk och medicinsk personal för att ta hand om våldtäktsfall.

Världen runt
Omkring 20-70% misshandlade kvinnor berättade aldrig för någon annan om misshandeln förrän de intervjuades för studien av WHO.

I Sydafrika förblir antalet domar för våldtäkt i medeltal 7%. En tredjedel av antalet våldtäkter rapporterades 2003.

I Egypten var det 47% av de fysiskt misshandlade kvinnorna som inte talade om för någon vad de utsatts för.

I Chile rapporterade endast 3% av alla våldtagna kvinnor övergreppet till polisen.

I USA anmäls 16% av våldtäkterna till polis. Nästan 50 % av de kvinnor som inte anmält våldtäkten uppger att de skulle göra det om man kunde garantera att deras namn inte offentliggjordes.

I Australien var det 18% av de kvinnor som blev fysiskt misshandlade som inte talade om det för någon.

I Bangladesh var det 68% kvinnor som aldrig berättade att de blivit slagna.

I Österrike ledde 29% av rapporterade våldtäkter till fällande domar under 90-talet.

I Irland anmälde 20% av alla misshandlade kvinnor övergreppet till polisen.

I Ryssland sökte 40% av offren för kvinnovåld rättshjälp.

I Storbritannien anmälde 13% av alla våldtagna kvinnor övergreppet till polisen.


VÅLD MOT KVINNOR OCH STRAFFRIHET

Våld mot kvinnor undersöks och bestraffas ofta inte alls.

Världen runt
År 2003 hade minst 54 länder diskriminerande lagar mot kvinnor (baserad på en rapport från FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor).

I sin översikt l994-2003 belyste FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor rättsliga problem i nästan alla de granskade staterna.

79 länder har ingen eller okänd lagstiftning mot våld i hemmet.

Våldtäkt inom äktenskapet erkänns som ett specifikt brott bara i 51 länder.

Endast 16 länder har en lagstiftning som speciellt hänför sig till sexuella övergrepp.

Endast tre länder har en lagstiftning som specifikt rubricerar våld mot kvinnor som en brottskategori i sig själv. (Bangladesh, Sverige och USA)

I Bolivia, Kamerun, Costa Rica, Etiopien, Libanon, Peru, Rumänien, Uruguay och Venezuela går en våldtäktsman fri från straff om han friar till offret och hon accepterar.

Begreppet ”heder” som förmildrande omständighet (delvis eller fullständigt) finns i strafflagar i Peru, Bangladesh, Argentina, Ecuador, Egypten, Guatemala, Iran, Israel, Jordan, Syrien, Libanon, Turkiet, Västbanken och Venezuela.HIV/AIDS

I allt högre grad erkänns våld mot kvinnor vara ett stort folkhälsoproblem. Våld kan påverka kvinnors barnafödande liksom andra aspekter på hennes fysiska och mentala hälsa. Sexuellt våld mot kvinnor har lett till ett högre infektionstal i fråga om HIV/AIDS än bland män.

Världen runt
51% av alla människor som lever med HIV/AIDS är kvinnor (över 20 miljoner)

Över hela världen drabbar hälften av nya HIV-infektioner unga människor mellan 15 och 24 år, och över 60% av de HIV-positiva ungdomarna är kvinnor.

55% av de 16 000 som dagligen smittas är kvinnor

AIDS räknas nu som en av de främsta dödsorsakerna bland kvinnor mellan 20 och 40 år, i flera städer i Europa, i Afrika söder om Sahara och i USA.

Tre miljoner människor dog i AIDS-relaterade sjukdomar under 2003.